logo.NOU2

 
 
 
3DTS 2023
 
7, 8 i 9 d'abril
 
 
 
 
 

Política d'inscripcions, devolucions i cancel·lació

Política de gestió d’inscripcions

La gestió de les inscripcions es farà a través de la pàgina web del Moto Club Abadesses. 

Les dates d’obertura de les inscripcions, nombre de places d’accés directe, termini d’adjudicació de sol·licituds en llista d’espera, pagament o tancament de les inscripcions s’informaran a través dels canals oficials i del reglament particular de la prova. 

Els pilots que no facin el pagament en el termini establert perdran la plaça. 

No s’admetran inscripcions fora de termini. 

L'organització es reserva el dret a no cursar una inscripció si verifica que les dades que aporta el participant no són correctes. 

La formalització de la inscripció mitjançant el formulari web posa de manifest la conformitat del participant amb les estipulacions establertes al reglament particular de cada prova. 

El pagament, inclòs en el procés d’inscripció, es realitzarà mitjançant la plataforma de pagament habilitada, per mitjà de targeta bancària. No s’acceptaran pagaments fora de termini ni per transferència bancària. 

La cancel·lació d'inscripcions a les proves i esdeveniments organitzats per l’entitat ha de ser realitzada per la persona inscrita, acreditant la seva identitat. 

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la gestió de les inscripcions es pot contactar amb l’entitat telefònicament al 678 756 191 o bé enviant un correu electrònic a staff[@]motoclubabadesses.com


Política devolucions


Per baixes sense causa justificada notificades amb una antelació de més de 15 dies abans de la prova recaurà sobre la inscripció un 20% de penalització en la devolució de l’import.

Per baixes sense causa justificada notificades dins dels 15 dies anteriors a la prova, la penalització serà del 50% de l’import de la inscripció.

La baixa per lesió amb presentació del justificant / informe mèdic acreditatiu no tindrà penalització. En aquest cas, es descomptaran de l’import de la devolució només les despeses bancàries que se’n puguin derivar.

Les devolucions es realitzaran dins d’un termini màxim de 15 dies laborables posteriors a la finalització de la prova mitjançant transferència bancària al número de compte indicat per l’interessat. 

Les places obtingudes per a participar a les proves no són permutables. La inscripció és intransferible. 

 


 

Política de cancel·lació

El Moto Club Abadesses es reserva el dret de posposar o cancel·lar un esdeveniment si causes de força major impedeixen el seu correcte desenvolupament. En aquest supòsit seran reintegrats totalment els pagaments rebuts per concepte de drets d’inscripció sense possibilitat expressa de cap altre tipus de compensació.

El Moto Club Abadesses es reserva el dret, a la seva discreció, de canviar, modificar, afegir o suprimir parts dels presents termes i condicions en qualsevol moment. L’interessat ha de revisar periòdicament si aquests termes han canviat. L’ús continuat del lloc web del Moto Club Abadesses després de la incorporació de possibles canvis als presents termes implicarà l’acceptació d’aquests.

 Logo-Motoclub-verticalASJCCRFCMfcm-trialDDGIGCAT